Đổi mật khẩu |  Thoát
Giới thiệu về Phần mềm quản lý nhân sự - Trung tâm CN-TT&TT

Phần mềm quản lý nhân sự và công việc này được viết cho UBND huyện Sơn Hà, cho phép quản lý toàn diện thông tin nhân sự và công việc của huyện. Phần mềm bao gồm 3 phân hệ chính:

- Phân hệ quản lý nhân sự: cho phép quản lý thông tin về hồ sơ lý lịch của nhân viên, quá trình công tác, thi đua khen thưởng, quá trình tăng lương và thời gian nghỉ phép của nhân viên,… một cách khoa học và hệ thống.

- Phân hệ đánh giá nhân viên: cho phép định nghĩa ra các mẫu đánh giá và  tạo các bảng đánh giá nhân viên và xếp loại theo từng mẫu đánh giá đã định nghĩa.

- Phân hệ quản lý công việc: bao gồm các phần:

         + Quản lý báo cáo tuần và lịch công tác hàng tuần: áp dụng cho từng nhân viên trong hệ thống.

         + Quản lý báo cáo định kỳ/đột xuất: áp dụng cho các đơn vị trực thuộc như phòng ban,  các xã.

         + Quản lý đăng ký lịch làm việc UBND huyện

         + Quản lý báo cáo theo dõi văn bản chỉ đạo

         + Quản lý theo dõi họp

Phần mềm quản lý nhân sự và công việc huyện Sơn Hà được cài đặt trên môi trường mạng, cho phép truy cập dễ dàng mọi lúc mọi nơi với Internet. 

 

Phân hệ quản lý nhân sự gồm các chức năng sau:

 

 1. Quản lý toàn diện thông tin nhân viên:
  • Phần mềm cho phép nhập, cập nhật (từ form) thông tin của nhân viên như:
   • mã số nhân viên, ngày sinh, giới tính, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, email ;
   • thông tin chi tiết về quan hệ gia đình;
   • trình độ học vấn, các chứng chỉ, bằng cấp, sở trường chuyên môn, năng khiếu ngoại khóa;
   • quá trình công tác: phòng ban, chức vụ từng giữ trước đây, chức vụ hiện thời, vị trí kiêm nhiệm (nếu có);
  • Cho phép tìm kiếm, tra cứu hồ sơ nhân viên, cho phép xem theo kiểu vắn tắt hay đầy đủ.
 2. Quản lý thời gian nghỉ phép
  • Cho phép quản lý, theo dõi thời gian nghỉ phép trong năm của nhân viên.
  • Cho phép xem thông tin nghỉ phép theo phòng ban, chức vụ, loại ngày phép.
  • Cho phép tổng hợp thời gian nghỉ phép của nhân viên.
 3. Quản lý thông tin bảo hiểm
  • Cho phép quản lý, theo dõi việc tham gia đóng bảo hiểm của nhân viên: loại bảo hiểm, thời gian đóng, mức đóng, số sổ.
  • Cho phép xem thông tin bảo hiểm theo nhân viên, theo loại bảo hiểm.
 4. Quản lý hợp đồng làm việc:
  • Cho phép quản lý hợp đồng làm việc của các nhân viên: loại hình hợp đồng, thời hạn, thời gian ký, thời gian hết hạn hợp đồng;
  • Cho phép xem thông tin theo từng loại hợp đồng
  • Cho phép quản lý các loại hợp đồng với các mẫu được đính kèm.
 5. Quản lý thay đổi về lương, phụ cấp
  • Cho phép nhập, cập nhật và truy xuất các thông tin về lương như: ngày xếp lương, mã ngạch, bậc lương, hệ số lương, lương cơ bản, phụ cấp;
 6. Quản lý về việc tham gia Hội, Đoàn thể
  • Các tổ chức, đoàn thể đã tham gia như: Công Đoàn, Đoàn TN, Đảng,…
  • Chức vụ trong các đoàn thể
  • Các khen thưởng, kỷ luật (nếu có) khi tham gia các Hội, Đoàn thể
  • Cho phép xem thông tin theo từng Hội, Đoàn thể
 7. Quản lý thông tin thi đua khen thưởng, kỷ luật
  • Cho phép quản lý thông tin thi đua khen thưởng, kỷ luật của nhân viên như: thời gian, hình thức, nội dung, lý do khen thưởng, kỷ luật.
  • Cho phép xem theo loại hình danh hiệu thi đua khen thưởng, kỷ luật
 8. Cho phép chia sẻ tài liệu, mẫu biểu
  • Cho phép đăng tải, chia sẻ tài liệu, mẫu biểu.
  • Cho phép tìm kiếm tài liệu chia sẻ theo danh mục, theo từ khóa

 Tải hướng dẫn sử dụng tại đây.